Contact

Stichting Willems-Koop
Biddinghuizen

email: secretariaat@willems-koopfonds.nl

fiscaal nummer: 8161.37.511 (ANBI)
KvK: 39071455
Iban: NL49 TRIO 0786 9205 80

Ons schenkingsbudget is helaas niet toereikend om het aantal door ons ondersteunde projecten te kunnen uitbreiden. Hierop kunnen we tot onze spijt geen uitzondering meer maken. Doe a.u.b. geen aanvraag, want het is vergeefse moeite. Met uitzondering van het hieronder gemelde, ivm de Corona-crisis.

 

 

Het bestuur van de Stichting Willems-Koop fonds is zich bewust van de grote impact die de Corona-crisis heeft op kleine gemeenschappen en lokale projecten in ontwikkelingslanden. Daarom is besloten dat er in 2020 en 2021 tijdelijk een uitzondering gemaakt wordt voor nieuwe projectaanvragen die betrekking hebben op noodhulp in verband met Corona.

We willen aanvragers meteen ook met klem attenderen op de mogelijkheid een beroep te doen op het Wilde Ganzen Coronafonds. Werk je met Wilde Ganzen samen of heb je dat in het verleden gedaan? Dan kan je een aanvraag indienen bij het Wilde Ganzen Coronafonds. Als het actieresultaat van je project nog niet volledig binnen is, maar het project kan – eventueel in aangepaste vorm – wel starten, dan is Wilde Ganzen bereid om 100% premie te verstrekken over het actieresultaat ten behoeve van het huidige project. Het door onze stichting toegekende bedrag kan daardoor verdubbeld worden door Wilde Ganzen!

Stichting Willems-Koop fonds wil helpen de gevolgen van het coronavirus in ontwikkelingslanden zoveel mogelijk te beperken, voor zover onze financiële mogelijkheden daarin voorzien. Het bestuur zal zich inspannen om de besluitvorming over noodaanvragen snel te laten verlopen. Er zal binnen twee weken na de aanvraag een beslissing worden genomen en bij gehonoreerde aanvragen zal direct worden overgegaan tot betaling.

Schenkingsbeleid

Stichting Willems-Koop is opgericht in 2004 door Hans Willems en Joyce Willems-Koop die een deel van de winst uit hun bedrijf Wilsor graag een maatschappelijke bestemming wilden geven. Vele jaren daarna hebben zij jaarlijks een schenking aan de stichting gedaan. Daarmee is het vermogen gevormd waarmee sinds 2007 schenkingen worden gedaan aan goede doelen in binnen- en buitenland.
Zij vonden een aantal terzake kundige bestuursleden die hun terzijde staan bij het selecteren van de goede doelen waaraan een schenking wordt gedaan. Hans en Joyce zijn in 2016 en 2017 uit het bestuur getreden. Hun schoondochter Natalie Sturkenboom is in 2016 toegetreden tot het bestuur.

Het vermogen van de stichting is op dit moment toereikend om jaarlijks circa €40.000 aan goede doelen te schenken. In 2021 ging het om 35 verschillende projecten waarvan zich het grootste deel in ontwikkelingslanden in Azië, Afrika en Zuid-Amerika bevindt. De stichting ontplooit zelf geen activiteiten.

Het schenkingsbeleid van Stichting Willems-Koop is als volgt:
Jaarlijks wordt (een deel van) het behaalde rendement op het vermogen geschonken aan kleinschalige initiatieven en projecten in binnen- en buitenland die passen in de doelstelling van de stichting.

1. De stichting heeft ondermeer ten doel:

  • het lenigen van menselijke nood in de ruimste zin des woords, zowel in financiële als in andere zin, waar ook ter wereld en ongeacht ras, nationaliteit, geloof en/of geslacht;
  • het bevorderen van maatschappij vernieuwende initiatieven, in het bijzonder op de volgende gebieden: onderwijs, cultuur, sociale zorg, duurzame samenlevingsvormen, milieu- en natuurbehoud, mensvriendelijk en milieubewust bouwen, wonen en werken;
  • al hetgeen met het vorenstaande verband houdt en/of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door zowel nationaal als internationaal, al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.

Bij projecten in het buitenland is voor ons een belangrijk criterium dat er een Nederlandse contactpersoon is die het project regelmatig bezoekt, begeleidt en verslag uitbrengt. Zie de lijst van doelen waaraan schenkingen werden verricht.

 

Bestuur

De bestuurssamenstelling van stichting Willems-Koop is als volgt:

Reina Foppen, voorzitter

Natalie Sturkenboom, secretaris

Otto Munters, penningmeester

Menno Starink, lid

Philip Boerma, lid

 

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zonodig ontvangen zij wel een onkostenvergoeding.
Bestuursleden zijn alleen gezamenlijk met tenminste twee personen handelingsbevoegd.

Vermogensfonds

De Stichting Willems-Koop is een vermogensfonds. Het vermogen is grotendeels afkomstig uit donaties gedaan door Hans en Joyce Willems.
Het vermogen is ondergebracht bij de ASN bank en wordt ten dele belegd in ASN aandelenfondsen. Ook zijn rentedragende leningen verstrekt aan projecten die passen binnen de doelstellingen.

Op de pagina schenkingen staan de jaarcijfers vermeld.